جمعه، 24 آذر 1396
بازديد از منطقه شش باحضور اعضاء شوراي شهر و شهردار