ﺳﻪشنبه، 1 اسفند 1396
بازديد از منطقه شش باحضور اعضاء شوراي شهر و شهردار