جمعه، 28 مهر 1396
بازديد از منطقه شش باحضور اعضاء شوراي شهر و شهردار