شنبه، 4 خرداد 1398
 
بازديد از منطقه شش باحضور اعضاء شوراي شهر و شهردار