شنبه، 4 خرداد 1398
 
بازدید شهردار از جاده و فضای سبز سمت پارک جزیره ۱۳۹۲/۱۲/۵