دوشنبه، 27 اسفند 1397
 
مراسم کلنگ زنی میدان شهید علی هاشمی در منطقه ۶