جمعه، 24 آذر 1396
مراسم کلنگ زنی میدان شهید علی هاشمی در منطقه ۶