جمعه، 28 مهر 1396
مراسم کلنگ زنی میدان شهید علی هاشمی در منطقه ۶