شنبه، 4 خرداد 1398
 
مراسم کلنگ زنی میدان شهید علی هاشمی در منطقه ۶