شنبه، 4 خرداد 1398
 
مراسم کلنگ زنی سرای محله کوی جمهوری