دوشنبه، 27 اسفند 1397
 
برنامه تلویزیونی شهر من اهواز با حضور آقای سواری پور عضو شورای شهر و مهندس نوشادی معاونت برنامه ریزی