شنبه، 4 خرداد 1398
 
جلسه و بازدید با حضور سفیر آفریقای جنوبی ۱۳۹۴/۰۹/۲۳