شنبه، 4 خرداد 1398
 
بازدیدکتانباف شهردار اهواز،اعضای شورای شهر به همراه جمعی از اصحاب رسانه از پروژه های علی آباد(منطقه سه)