شنبه، 4 خرداد 1398
 
بازدید شهردار و اعضای شورای شهر اهوازبه همراه جمعی از اصحاب رسانه از پروژه مجموعه فرهنگی ورزشی غدیر