دوشنبه، 27 اسفند 1397
 
بازدید شهردار و اعضای شورای شهر اهوازبه همراه جمعی از اصحاب رسانه از پروژه مجموعه فرهنگی ورزشی غدیر