شنبه، 4 خرداد 1398
 
بازدید میدانی شهردار و اعضای شورای شهر از پروژه پل ولایت